Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 05.09.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставица гр. Стара загора Фунгицид Propamocarb 44 1 5 1,958 0,35   Вижте тук
2 Краставица гр. Дъбово Фунгицид Fluopicolide 44 4 0,5 0,5 0,019   Вижте тук
Фунгицид Metalaxyl     0,5 0,5 0,018
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,22
Инсектицид Thiamethoxam     0,5 0,351 0,012
3 Ряпа с. Милево     7 0         Вижте тук
4 Ябълки златна с. Спатово Фунгицид Captan 40 1 10 0,675 0,062   Вижте тук
5 Ябълки червени с. Трилистник Фунгицид Captan 40 9 10 0,675 0,046   Вижте тук
Инсектицид Chlorpyrifos     0,01 0,01 0,012
Инсектицид Acetamiprid     0,8 0,8 0,076
Фунгицид Boscalid     2 0,54 0,076
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,5 0,5 0,12
Фунгицид Fluopyram     0,6 0,162 0,079
Фунгицид Pyrimethanil     15 1,148 0,075
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,11
Инсектицид Thiacloprid     0,3 0,068 0,027

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.