Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 12.09.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Картофи с. Шишковци   DDT 43 1 0,05 0,01 0,02   Вижте тук
2 Ябълки гала с. Спатово   captan 40 1 10 0,675 0,24   Вижте тук
3 Карфиол с. Ивайло     19 0         Вижте тук
4 Ябълки грени с. Трилистник Инсектицид Acetamiprid 40 5 0,8 0,8 0,025   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,5 0,5 0,04
Фунгицид Fluopyram     0,6 0,162 0,035
Фунгицид Pyrimethanil     15 1,148 0,031
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,087

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.