Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 15.05.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Домати оранжерийни с. Зверино Инсектицид Spiromesifen  77 4 1 0,2 0,04   Вижте тук
Фунгицид Azoxystrobin     3 2,8 0,017
Фунгицид Fenhexamid     2 2 0,064
Фунгицид Penthiopyrad     2 2 0,12
2 Тиквички Петрич     23 0         Вижте тук
3 Краставици с. Казашка река Фунгицид Cyprodinil 44   0,5 0,45 0,013   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb      5 1,958 0,057
4 Къдрава салата с. Бошуля Фунгицид Boscalid  34 3 50 0,54 0,73   Вижте тук
Фунгицид Iprovalicarb     0,8 0,101 0,013
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,052
5 Розови домати с. Бошуля Фунгицид Boscalid  77   3 0,54 0,13   Вижте тук
Инсектицид Deltamethrin     0,07 0,07 0,13
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,63
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,051
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,032
Инсектицид Pyraclostrobin      0,3 0,3 0,082
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,068
6 Китайско зеле с. Милево  Инсектицид Chlorpyrifos     0,01 0,01 0,02 Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.