Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 25.04.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Кромид лук 3 бр. с. Ивайло Фунгицид Dithiocarbamates 19 1 1 0,338 0,048   Вижте тук
2 Салата дъбов лист с. Трилистник Фунгицид Boscalid 34 2 50 0,54 0,026   Вижте тук
  Chlormequat     0,01 0,01 0,02
3 Айсберг салата с. Трилистник   Chlormequat 34 1 0,01 0,01 0,011   Вижте тук
4 Моркови вр. с. Ивайло   Chlordane     0,01 0,01 0,055   Вижте тук
  Heptachlor     0,01 0,01 0,081
Хербицид Pendimethalin     0,7 0,7 0,014
Хербицид Trifluralin     0,01 0,01 0,013

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.