Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 31.10.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
2 Ябълка златна с. Градина Фунгицид captan 40 1 10 0,675 0,052   Вижте тук
3 Къдрава салата с. Дамяница Инсектицид Deltamethrin 40 2 0,5 0,068 0,011   Вижте тук
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,031
4 Праз връзка с. Ивайло       0         Вижте тук
5 Къдрава салата с. Милево Фунгицид Fludioxonil 40 4 40 4,995 0,19   Вижте тук
Фунгицид Cyprodinil     15 0,405 0,097
Фунгицид Difenoconazole     4 0,135 0,14
Инсектицид Emamectin     1 0,007 0,013
5 Къдрава салата  с. Трилистник Инсектицид Pyriproxyfen 40 4 0,05 0,05 0,044   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     50 0,54 1,1
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,23
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,032

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.